Apraksts

Autors: Veselības centrs 4

Arodslimību ārsts jeb arodārsts ir specializējies veselībai kaitīgu darba apstākļu izraisītu slimību diagnostikā un ārstēšanā, kā arī veic obligātās veselības pārbaudes. Arodārsts izvērtē darba apstākļus, to ietekmi uz cilvēka veselību un arī pretēji - darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajai darba specifikai.

Arodārsta konsultācijas nepieciešamas:

  • izziņas iesniegšanai darba devējam par veselības pārbaudi;
  • izziņas iesniegšanai darba devējam par ikgadēji veselības pārbaudi;
  • ja slimība vai veselības problēma saistīta ar kaitīgiem darba apstākļiem.

Obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas personām, kuras strādā darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Tāpat obligātās veselības pārbaudes jāveic personām, kuru veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgi darba vides faktori. Obligātā veselības pārbaude jāveic stājoties darba attiecībās; vienu reizi 1-3 gados; mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem; pēc arodslimību ārsta norādījuma; pēc nodarbinātā pieprasījuma; pēc darba devēja iniciatīvas; pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma.

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram – vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

Pārbaudei nepieciešamie dokumenti ir darba devēja norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi (OVP karte), pase vai personas apliecība (eID karte).

Dodoties vizītē pie arodārsta, līdzi jāņem visi ar veselības stāvokli saistītie izraksti un slēdzieni, jāsagatavo informācija par lietotajiem medikamentiem.

Darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek/ var tikt pakļauts veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, arī darbam ar datoru saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 ''Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude''. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Pieejami gan darba devēja, gan apdrošināšanas kompāniju apmaksāti, gan maksas pakalpojumi.

Pieteikties