Veselības centrs 4 Privātuma politika Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes SIA ''Veselības centrs 4'' abonementu (AB) un dāvanu karšu (DK) lietošanas nosacījumi ISIC/ITIC kartes īpašniekiem
Vakances
Vispārējās aprūpes māsa/ārsta palīgs ''Anti-Aging Instiute'' Apkopējs ''Estētiskās medicīnas klīnika ''4. Dimensija'''' Sētnieks Vecmāte vai vispārējās aprūpes māsa Arodveselības un arodslimību ārsts Ķermeņa estētikas speciālists ''Estētiskās medicīnas klīnika ''4.Dimensija'''' Ūdensdziedniecības speciālists / Vispārējās medicīnas aprūpes māsa ''Anti-Aging Instiute'' Vispārējās aprūpes māsa ''Juglas klīnika'' Digitālā mārketinga speciālists Ārsta palīgs/medicīnas māsa darbam ''Diagnostikas centra'' Endoskopijas dienas stacionārā Mājaslapu administrators SEO uzlabošanai Klientu administrators ''Anti-Aging Institute'' Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsts Ārsta palīgs/medicīnas māsa ''Baltijas Vēnu klīnika'' Medicīnas māsa Mārupē Dermatologs ''Dermatoloģijas klīnika'' Preventīvās medicīnas speciālists/e ''Anti-Aging Institute'' Neirologs Mārupē Medicīnas māsa Laboratorijā filiālē K.Barona 117. Urologs ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrā'' Endokrinologs ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrs'' Zobārsts-endodonts ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrā'' Apkopējs ''Pārventas poliklīnikā'' Podologs Psihiatrs Zobārsta asistents/zobārstniecības māsa Medicīnas māsa/ārsta palīgs Ginekologs Mārupē Psihoterapeits Manuālais terapeits ar pieredzi sporta masāžā Vispārējās aprūpes māsa / ārsta palīgs ''Dermatoloģijas klīnika'' Traumatologs Oftalmologa vakance Otorinolaringologs Radiologa asistents Medicīnas māsa ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Pārventas poliklīnika''
Biežāk uzdotie jautājumi Klientu apmierinātības aptauja Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki?

Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma

Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

Pamatojoties uz MK noteikumiem  Nr. 642 ''Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 ''Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība'' punktiem 8.7. un 9.1 SIA ''Veselības centrs 4'' ir izstrādāta un ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

SIA ''Veselības centrs 4'' ētikas principi

Ētiskums ir neatņemama darbinieka profesionālās kompetences sastāvdaļa.

Ētiskās vērtības norāda uz to, kādam ir jābūt cilvēkam, tās formulē
ideālu, pēc kā tiekties. Ētiskās vērtības veido sabiedrības uzskatus par
to, kas ir labi un pareizi.

Ētikas principi ir uz ētiskām vērtībām balstīti cilvēka rīcības standarti,
uzskati par to, kā pareizi rīkoties vai atturēties no nevēlamas rīcības.

Ētiskā vērtība

Ētikas princips

Ētikas normu piemēri

Godīgums

Nemelot, būt godīgam

Komunikācijā ar klientu, sadarbības partneri vai kolēģi darbinieks sniedz patiesu un pārbaudītu informāciju. Nav pieļaujama sava amata, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savu labumu gūšanai.

Taisnīgums

Būt taisnīgam

 

Pieņemot lēmumus, dodot uzdevumus, veicot iepirkumus, slēdzot līgumus un pildot citus darba pienākumus, darbiniekam
jāievēro vienlīdzības princips, neizrādot labvēlību un nesniedzot
nepamatotas privilēģijas kādai no personām vai sabiedrības sociālās piederības grupas indivīdiem.

Atbildība

Rīkoties atbildīgi

 

Darbinieks  savus pienākumus veic atbildīgi, paredzot savas darbības tālākas sekas, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu.

Cieņa

Izturēties ar cieņu

 

Savstarpējā saskarsmē darbiniekam ir jābūt pieklājīgam un iecietīgam. Ikdienas darbā ievērot ievērot cieņu un toleranci, būt atsaucīgam un izpalīdzīgam.

Neietekmējamība

Saglabāt neatkarību,

nepakļauties ietekmei

 

Darbinieks veic savus darba pienākumus patstāvīgi un neatkarīgi, norobežojoties no personīgajām interesēm un norobežojas no ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm vai materiāla labuma gūšanas, t.sk. dāvanas*).

Lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai uz patiesu un pārbaudītu informāciju.

Uzcītība un atbildīgums

Būt uzcītīgam un rīkoties atbildīgi

 

Darbinieks veic savus darba pienākumus ar visaugstāko atbildības sajūtu, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Darbiniekam regulāri jāpapildina savas profesionālās zināšanas, jāizrāda pašiniciatīva un jāstrādā pie sava darba pilnveidošanas.

Konfidencialitāte un informācijas aizsardzība

Ievērot konfidencialitāti un neizpaust informāciju

 

Darbinieks neizpauž informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, un šāda informācija nedrīkst tikt  prettiesiski izpausta vai izmantota mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.


*DĀVANA ir jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā
pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no
pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru
rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks. Par DĀVANĀM ir uzskatāmas ne tikai priekšmetiskas vai materiālas
vērtības, piemēram, preces vai nauda, bet arī dažāda veida darījumi, kuros
darbinieks gūst kādu labumu vai priekšrocības. (Par dāvanu netiek uzskatīti, piemēram, ziedi, saldumi, grāmata u.c. līdz materiālai vērtībai 25,00 EUR)

Iespējamo koruptīvo darbību, interešu konflikta vai augstākminēto ētikas pamatprincipu pārkāpumu vai aizdomu gadījumā lūdzam ziņot, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastu: zinot@vc4.lv  vai pa pastu uz adresi: SIA ''Veselības centrs 4'', Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024